باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10082.00
عنوان :
شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد- اصلاحیه اجاره غرفه و فضای تجاری
شرح :
<table border="1" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt"> <tbody> <tr> <td style="width:31.35pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">ردیف</span></span></p> </td> <td style="width:49.15pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">شماره</span></span></p> </td> <td style="width:103.5pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">موضوع&nbsp; مناقصه/ مزایده</span></span></p> </td> <td style="width:94.5pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">برگزار کننده</span></span></p> </td> <td style="width:81.0pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">مبلغ ضمانتنامه (ریال)</span></span></p> </td> <td style="width:1.5in"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">آخرین مهلت تحویل پیشنهادات</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:31.35pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">1</span></span></p> </td> <td style="width:49.15pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">144</span></span></p> </td> <td style="width:103.5pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:'B Nazanin'">اجاره 238 باب غرفه و فضای تجاری در ایستگاههای &nbsp;شركت بهره برداري قطار شهري مشهد</span></span></p> </td> <td style="width:94.5pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt"><span
تاریخ :
1397/09/12ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید