باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10083.00
عنوان :
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری و راه اندازی طرح‌های اختصاصی
شرح :
<p dir="RTL" style="margin-left:-28.1pt; margin-right:-30.6pt; text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آگهی&nbsp;</span></span><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تجدید مناقصه عمومی</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:-28.1pt; margin-right:-30.6pt; text-align:center"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نوبت اول</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:-28.1pt; margin-right:-30.6pt; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری و راه اندازی طرح های اختصاصی در سطح استان زنجان</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:-28.1pt; margin-right:-30.6pt; text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:#333333"><span style="font-family:IranianSans,serif"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2-شماره مناقصه :</span></span>&nbsp;<span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تجدید مناقصه عمومی</span></span>&nbsp;<span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">19-7-</span></span><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">97-&nbsp;</span></span><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&
تاریخ :
1397/09/12ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید