باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10087.00
عنوان :
عملیات عمرانی دهیاری
شرح :
<p style="text-align:center"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">آگهی مناقصه عمومی &ndash; یک مرحله&zwnj;ای</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">دهیاری روستای احمدآباد دیزج &ndash; نوبت اول</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">شرح مناقصه: عملیات عمرانی دهیاری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مناقصه گزار: دهیاری احمدآباد دیزج</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">موضوع مناقصه: اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستا به مقدار 20.490 مترمربع با برآورد مالی در حدود 7.108.483.024 ریال (هفت میلیارد و یکصد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار و بیست و چهار ریال ) براساس فهرست بهای رشته راه، باند فرودگاه 1397</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">محل اجرای پروژه: استان آذربایجانغربی شهرستان خوی بخش مرکزی روستای احمدآباد دیزج</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت&zwnj;بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به شماره حساب 0106351045001 بانک ملی به نام دهیاری احمدآباد دیزج به میزان 5 درصد کل برآورد معادل 355.425.000 ریال (سیصد و پنجاه و پنج میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال)</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">زمان فروش اسناد و محل دریافت:</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">1-زمان فروش اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت اول (14/09/97) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/09/97</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">2-محل دریافت اسناد مناقصه و نمونه قرارداد: شهرستان خوی بخش مرکزی دهیاری احمدآباد دیزج.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نحوه خرید اسناد: واریز وجه نقد به مبلغ 1.000.000 ریال (یک میلیون ریال) به شماره حساب 0106351045001 نزد بانک ملی به نام دهیاری احمدآباد دیزج (ارائه فیش در هنگام خرید اسناد الزامی می&zwnj;باشد.)</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه&zwnj;شنبه مورخ 04/10/97 تحویل به دهیاری احمدآباد دیزج با مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و قلم خوردگی در داخل پاکت لاک و مهر شده.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تاریخ و ساعت گشایش پاکتها: روز چهارشنبه مورخ 05/10/97 ساعت 11 صبح در محل بخشداری مرکزی خوی. برنده مناقصه حداکثر ظرف یک هفته پس از گشایش پاکتها بعد از بررسی پیشنهادها اعلام خواهد شد. (پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها می&zwnj;توانند در صورت تمایل در جلسه کمیسیون معاملات حضور یابند.)</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">شرایط مناقصه:</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">1-داشتن حداقل رتبه 5 راهسازی از مراجع ذیصلاح و همچنین گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">2-نفرات اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">3-برنده مناقصه ملزم به واریز وجه نقد در حساب سپرده دهیاری و با ارائه ضمانت&zwnj;نامه معتبر بانکی به میزان 10 درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات می&zwnj;باشد که پس از تحویل موقت پروژه عودت داده خواهد شد. 5 درصد صورت وضعیت قطعی بعنوان حسن انجام کار بوده و شش ماه بعد از تحویل موقت پرداخت خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">4-به برنده مناقصه پیش پرداخت حداکثر به میزان 25 درصد مبلغ قرارداد با دریافت ضمانتنامه بانکی معتبر پرداخت خواهد شد. (10 % پس از تحویل کارگاه، 8 % پس از تجهیز کارگاه، 7 % پس از انجام 30 درصد مبلغ اولیه پیمان)</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">5-دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">6-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد و شرایط عمومی و خصوصی مندرج می&zwnj;باشد که جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">7-کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده برنده مناقصه می&zwnj;باشد. مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دهیاری است که در صورت ارائه گواهی ثبت&zwnj;نام در ارزش افزوده قابل پرداخت خواهد بود.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">8-نمونه قرارداد دهیاری بایستی پس از مهر و امضاء و قید اینکه مورد قبول می باشد، ضمیمه پیشنهاد شود.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">9-در کلیه مراحل قرارداد، شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">10-قیر مصرفی پروژه از محل سهمیه قیر رایگان بنیاد مسکن می&zwnj;باشد و برنده مناقصه موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به بنیاد مسکن جهت دریافت قیر می&zwnj;باشد که در صورت تاخیر یا عدم دریافت قیر توسط پیمانکار جریمه خسارت وارده به دهیاری محاسبه و از پیمانکار دریافت خواهد شد. و در صورت عدم تخصیص قیر از طرف بنیاد مسکن پروژه قابلیت اجرایی نداشته و قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">11-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری می&zwnj;باشد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">12-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می&zwnj;باشد.</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">شماره تماس دهیار: 09149615195 &nbsp; &nbsp; شماره تماس امور مالی: 09149658600</span></p> <p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">منبع : روزنامه مناقصه مزایده&nbsp;</span></p>
تاریخ :
1397/09/14ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید