باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
10088.00
عنوان :
واگذاری کلیه امور تنظیفات ساختمان‌های بانک در سطح کل کشور
شرح :
<p><br /> آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 97/8</p> <p>نوبت اول&nbsp;</p> <p>ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در ﻧﻈﺮ دارد کلیه امور تنظیفات ساختمان&zwnj;های بانک در سطح کل کشور به صورت حجمی برای مدت 3 سال را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره200971036000016 ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ به ﺷﺮﮐﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واگذار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري فراخوان اﻋﻢ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ&zwnj;ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس (setadiran.ir) اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ پیشنهاددهندگان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.</p> <p>&uuml; &nbsp; &nbsp; ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ : ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ روز چهارشنبه ﻣﻮرخ 14/9/97.</p> <p>&uuml; &nbsp; &nbsp; آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه: ﺳﺎﻋﺖ 18 روز شنبه ﻣﻮرخ 17/9/97.</p> <p>&uuml; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ﺳﺎﻋﺖ 18 روز شنبه ﻣﻮرخ 1/10/97.</p> <p>&uuml; &nbsp; &nbsp; ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ: ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ روز یکشنبه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 2/10/97.</p> <p>** توجه: لطفاً به اصلاحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم فراخوان حاضر که در روز پنج شنبه مورخ 15/9/97 در روزنامه همشهری منتشر می&zwnj;گردد و یا سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی www.banksepah.ir ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.</p> <p>اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان و ارائه پاکت&zwnj;ها:</p> <p>آدرس: تهران &ndash; میدان آرژانتین &ndash; ابتدای بلوار آفریقا &ndash; بلوار شهید دادمان - ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه) - طبقه سوم - اداره کل پشتیبانی و خدمات &ndash; دایره مناقصه و مزایده، تلفن: 84434097 و 84434070</p> <p>اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934</p> <p>دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768&nbsp;</p> <p>بانک سپه &ndash; اداره کل پشتیبانی و خدمات</p> <p>منبع : روزنامه مناقصه مزایده</p>
تاریخ :
1397/09/14ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید