باسلام و عرض خوش آمد . از اینکه وب سایت استعلام بها را انتخاب نموده اید از شما متشکریم


جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر وارد سایت استعلام بها شوید

شماره استعلام بها
20109.00
عنوان :
خرید شافت و لوله
شرح :
<p>مشخصات :</p> <table align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" id="pricelist" style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col">ردیف</th> <th scope="col">شرح کالا یا خدمات&nbsp;</th> <th scope="col">مشخصات فنی</th> <th scope="col">مارک</th> <th scope="col">مدل /نوع</th> <th scope="col">کشور/شرکت&nbsp; سازنده&nbsp;&nbsp;</th> <th scope="col">درجه1 -2-3</th> <th scope="col">مقدار/تعداد</th> <th scope="col">واحدسنجش</th> <th scope="col">توضیحات</th> <th scope="col">تصویر</th> <th scope="col">مبلغ (ریال) توسط فروشنده پر شود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">1</td> <td>shaft 60 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">2</td> <td>shaft 85 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>12</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">3</td> <td>shaft 110 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">4</td> <td>shaft 120 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">5</td> <td>shaft 130 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>24</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">6</td> <td>shaft 140 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">7</td> <td>shaft 150 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>24</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">8</td> <td>&nbsp;shaft 155 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>24</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">9</td> <td>&nbsp; shaft 170 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>8</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">10</td> <td>shaft 185 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">11</td> <td>shaft 200 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>4</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">12</td> <td>shaft 215 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>9</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">13</td> <td>shaft 230 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>1.6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">14</td> <td>shaft 265 ck45</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>3.6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">15</td> <td>shaft 160 VCN 150</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">16</td> <td>Pipe 10 اینچ به ضخامت10 -STD</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>12</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">17</td> <td>Pipe&nbsp; 12 اینچ STD-به ضخامت 10</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">18</td> <td>Pipe 16 اینچ STD -به ضخامت14</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>24</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">19</td> <td>Pipe 20 اینچ -STD -به ضخامت14</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>18</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">20</td> <td>Pipe 24 اینچ - STD -به ضخامت 14</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>36</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">21</td> <td>Pipe 30 اینچ -STD -به ضخامت 14</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">22</td> <td>Pipe 32 اینچ - STD -به ضخامت 14</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>6</td> <td>m</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
تاریخ :
1397/10/08ورود به سایت استعلام بها عضو نیستید ثبت نام نمایید